Ile to wszystko kosztuje i dlaczego tak drogo?

Na koszty rejestracji znaku towarowego składają się koszty ew. obsługi prawnej oraz opłaty urzędowe. Wysokość opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego zależy od dwóch czynników. Od terytorium, na jakim chcemy zarejestrować znak towarowy oraz od zakresu ochrony – tj. liczby towarów i usług, które mają być danym znakiem chronione.

Koszty rejestracji znaku towarowego – krajowego

Jeśli nasz znak towarowy ma być chroniony na terytorium Polski, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP. Koszty zgłoszenia zależą od liczby objętych zgłoszeniem klas towarów i usług oraz od tego, czy składamy wniosek w formie papierowej czy elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia papierowego opłata za zgłoszenie obejmujące jedną klasę towarów i usług wynosi 450 złotych. Jeśli zgłoszenie obejmować będzie więcej niż jedną klasę towarów i usług, zapłacimy dodatkowo 120 złotych za każdą klasę.

Przykład:

22 maja 2019 r. zgłoszono do ochrony w Urzędzie Patentowym RP przedstawiony poniżej słowno-graficzny znak towarowy.

Black red white, przykład kosztów zgłoszenia znaku towarowego Urzędzie Patentowym RP

Znak ten został zgłoszony dla oznaczania towarów z klasy 22 (m.in. mebli) oraz usług z klasy 35 (m.in. sprzedaży detalicznej).

Biorąc pod uwagę, że znak został zgłoszony do oznaczania towarów i usług z dwóch klas, opłata za zgłoszenie wyniesie 570 złotych (450 za pierwszą i 120 zł za drugą klasę towarów i usług).

W przypadku zgłoszenia dokonanego w formie elektronicznej można zaoszczędzić pięćdziesiąt złotych. Dodatkowo zgłoszenie elektroniczne eliminuje koszty korespondencji z Urzędem Patentowym RP.

Opłata za pierwszy okres ochrony

Opłaty zgłoszeniowe nie obejmują pierwszego okresu ochrony. Oznacza to, że w przypadku powodzenia zgłoszenia i zarejestrowania naszego krajowego znaku towarowego, musimy przygotować się na opłaty za pierwszy 10 letni okres ochrony oraz za publikację.

Za publikację zapłacimy 90 złotych.

Za pierwszy 10 letni okres ochrony zapłacimy 400 zł x liczba klas objętych zgłoszeniem towarów i usług.

Wróćmy zatem do powyższego przykładu znaku towarowego Black Red White. W jego przypadku opłata za pierwszy 10 letni okres ochrony wyniesie 890 zł (400 zł x dwie klasy towarów i usług + 90 zł opłata za publikację).

Koszty rejestracji znaku towarowego – unijnego

Jeśli nasz znak towarowy ma być chroniony na terytorium Unii Europejskiej, zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Analogicznie jak w przypadku zgłoszenia krajowego, koszty zależą od liczby objętych nim klas towarów i usług.

W przypadku zgłoszenia obejmującego jedną klasę towarów i usług opłata urzędowa wynosi 850 euro.

W przypadku zgłoszenia obejmującego dwie klasy opłata urzędowa wynosi 900 euro.

Opłata urzędowa za trzecią i każdą następną klasę towarów i usług wynosi 1050 euro i 150 euro za każdą następną klasę powyżej trzech.

Przykład:

2 stycznia 1996 r. do EUIPO spółka Apple Inc. zgłosiła do rejestracji przedstawiony poniżej graficzny znak towarowy.

Apple przykład koszty rejestracji znaku towarowego unii europejskiej

Znak ten został zgłoszony dla oznaczania towarów z klasy 9 (obejmującej komputery), 16 (m.in. produkty multimedialne) oraz usług z klasy 38 (komunikacja komputerowa), 41 (usługi edukacyjne) oraz 42 (usługi związane z komputerami).

Biorąc pod uwagę, że znak ten został zgłoszony dla towarów i usług z 5 klas, gdybyśmy chcieli go zgłosić dzisiaj, opłaty urzędowe zamknęłyby się w kwocie 1350 euro.

Opłata za pierwszy okres ochronny – unijny znak towarowy

W przypadku zgłoszeń unijnych, opłata za pierwszy 10 letni okres ochronny została “zaszyta” w opłacie zgłoszeniowej. W związku z tym, w razie powodzenia rejestracji, nie musisz ponosić już dodatkowych opłat z tego tytułu.

To dobrze, prawda? Nie do końca. Rozwiązanie przyjęte w polskim Urzędzie Patentowym może w niektórych przypadkach być korzystniejsze. Nie wiadomo przecież, czy Twoje zgłoszenie zakończy się sukcesem – czyli rejestracją znaku. W przypadku, gdy opłata jest podzielona, w razie gdy zgłoszenie z jakichś przyczyn nie zostanie zaakceptowane, tracisz tylko opłatę za zgłoszenie. W systemie unijnym, niepowodzenie zgłoszenia jest równoznaczne z utratą całej – niemałej opłaty.

Dodatkowe koszty

Wymienione powyżej koszty rejestracji znaku towarowego to urzędowe “fee”. Jeśli dokonujesz zgłoszenia samodzielnie, będą to wszystkie Twoje koszty związane ze zgłoszeniem (pomijając koszty związane z obsługą korespondencji).

Przez proces rejestracji znaku towarowego może Cię jednak przeprowadzić profesjonalny pełnomocnik. Wówczas do kosztu zgłoszenia dojdzie jeszcze honorarium prawnika.

Dodatkowe koszty mogą wynikać również z dodatkowych usług. Np. sprawdzenia ew. przeszkód rejestracji. Np. czy są wcześniej zarejestrowane lub zgłoszone znaki towarowe podobne do Twojego. Takie dodatkowe usługi nie są “obowiązkowe”. Mogą jednak pomóc wyeliminować wykryte ryzyka w tym ryzyko utraty opłaty za zgłoszenie.

Uwaga na oszustów!

Zgłaszając znak towarowy, musimy uważać na oszustów i wprowadzające w błąd faktury. Informacje o zgłoszeniu znaku towarowego do rejestracji ujawniana jest w publicznym rejestrze. Są one wykorzystywane przez firmy, które wysyłają faktury lub inne dokumenty dotyczące usług związanych z rejestracją. Usługi te nie mają przy tym nic wspólnego z Urzędem Patentowym!

Dokumenty te mogą wywoływać wrażenie pochodzenia od Urzędu Patentowego. Mogą również sugerować, że mają związek z dokonanym zgłoszeniem. Niestety w przypadku dokonania zapłaty odzyskanie swoich pieniędzy może być problematyczne. Wtedy koszty rejestracji znaku towarowego drastycznie rosną.

Rzuć okiem na przykładowy dokument, który dostaliśmy po zgłoszeniu do rejestracji naszego znaku.

Na ww. dokumencie nie znajdziesz danych jego wystawcy. Jest on jednak tak skonstruowany, by jego odbiorca myślał, że chodzi o opłatę związaną ze zgłoszeniem znaku do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Nawet adres do korespondencji wskazuje na Warszawską al. Niepodległości – tj. ulicę, przy której znajduje się Urząd (oczywiście pod innym numerem).

Ewidencja Własności Przemysłowej? Prywatnoprawny rejestr znaków towarowych? Nie daj się nabrać! W razie wątpliwości skonsultuj się z profesjonalistą. Uczul na te kwestie również osobę dokonującą płatności w Twojej firmie.


drukuj